Shotcrete Properties

Young Modulus (GPa)

21

Poisson’s Ratio

0.15

Compressive Strength (MPa)

35

Tensile Yield (kN)

20

Residual Yield (kN)

10