Entry#

Genotype Name

Pedigree Name

Background traits

1

1999DSBM Progeny # 3

1999DSBM Progeny # 3

High lysine

2

1999DSBM Progeny # 47

1999DSBM Progeny # 47

High lysine

3

2000DSBM Progeny # 15

2000DSBM Progeny # 15

High lysine

4

2005AN6030

2005AN6030

High lysine

5

2000DSBM Progeny # 28

2000DSBM Progeny # 28

High lysine

6

200DSBM Progeny # 47

200DSBM Progeny # 47

High lysine

7

1998AN DSBM Progeny # 1

1998AN DSBM Progeny # 1

High lysine

8

1998AN DSBM Progeny # 10

1998AN DSBM Progeny # 10

High lysine

9

1998AN DSBM Progeny # 23

1998AN DSBM Progeny # 23

High lysine

10

1998AN DSBM Progeny # 70

1998AN DSBM Progeny # 70

High lysine

11

2006AN7005

ETS 639 × P9401

Striga resistance

12

2006AN7010

ETS 639 × SRN-39

Striga resistance

13

2006AN7011

ETS 639 × SRN-39

Striga resistance

14

2006AN7013

ETS 639 × SRN-39

Striga resistance

15

2006AN7017

ETS 639 × SRN-39

Striga resistance

16

2006AN7019

ETS 639 × SRN-39

Striga resistance

17

2006AN7022

ETS 639 × SRN-39

Striga resistance

18

2006AN7026

ETS 1176 × 92AN5044

Landrace

19

ETS-2454

ETS-2454

Landrace

20

96AN4029

ACC # 71076 × Harerge COll # 4

Landrace

21

96AN4020

ACC # 71076 × Harerge COll # 4

Landrace

22

Chelenko (check)

ETS 1176

Standard check