Location

Average maximum ground temperature (˚C)

Average maximum temperature (˚C)

Difference (˚C)

Lhasa

68.90

28.03

40.87

Shigatse

67.25

26.54

40.71

Nakchu

62.15

21.34

40.81

Shiquan River

64.56

25.39

39.17

Nyingchi

61.48

27.60

33.88

Chamdo

65.27

30.15

35.12

Harbin

58.36

34.31

24.05

Tianjin

62.69

37.12

25.57

Beijing

61.03

37.39

23.64

Wuhan

63.50

37.54

25.96

Chengdu

58.74

34.88

23.86

Fuzhou

67.24

38.32

28.92