Region

Green Energy Efficiency

Rank

Region

Green Energy Efficiency

Rank

Beijing

0.860

2

Hunan

0.571

10

Tianjin

0.647

6

Guangdong

0.829

3

Hebei

0.437

19

Guangxi

0.427

20

Shanxi

0.331

26

Hainan

0.607

9

Inner Mongolia

0.392

23

Chongqing

0.558

12

Liaoning

0.644

8

Sichuan

0.395

22

Jilin

0.458

15

Guizhou

0.262

28

Heilongjiang

0.565

11

Yunnan

0.407

21

Shanghai

1.330

1

Shaanxi

0.335

25

Jiangsu

0.707

4

Gansu

0.343

24

Zhejiang

0.705

5

Qinghai

0.219

29

Anhui

0.455

16

Ningxia

0.205

30

Fujian

0.645

7

Xinjiang

0.277

27

Jiangxi

0.488

14

Eastern Region

0.722

Shandong

0.540

13

Central Region

0.470

Henan

0.437

18

Western Region

0.347

Hubei

0.450

17

National

0.518