No

Name School

N-Gain

Category

1

SDN 3 Way Urang

0.32

Medium

2

SDN 2 Way Urang

0.33

Medium