NaCl (0.5 mol∙L−1)

NaCl (0.5 mol∙L−1) + JC (10%)

T (K)

Ecorr

(V/SCE)

βa

(V1)

βc

(V1)

Icorr

(μA∙cm2)

Ecorr

(V/SCE)

βa

(V1)

βc

(V1)

Icorr

(μA∙cm2)

303

−0.236

0.075

−0.596

7.0

−0.242

0.063

−0.130

2.6

308

−0.260

0.091

−0.148

12.7

−0.221

0.068

−0.097

4.5

313

−0.197

0.076

−0.257

17.8

−0.183

0.073

−0.088

5.8

318

−0.209

0.075

−0.549

19.9

−0.220

0.094

−0.197

9.5