Dialects

Colloquial pronunciations

Examples

Xinyu town in Lanshan county (Luo, 2006)

•ʦe

构子 [kei45•ʦe]

ice pellet

钉子 [tiaŋ33•ʦe]

nail

Chengguan town in Linwu county (Luo, 2006)

•ʦə

毫子 [xau13•ʦə]

coin

蠢子 [ʦʰueŋ55•ʦə]

fool

•tə

麦子 [ma33•tə]

wheat

鸟子 [tiou55•tə]

bird

Chengguan town in Jiangyong county (Luo, 2006)

tie35

窗子 [saŋ44tie35]

window

爷子 [yə42tie35]

father

Pinghua dialect in Ningyuan county (Zhang, 1999)

•tə

竹子 [ʦəu21• tə]

bamboo

昨工子 [ʦho21kaŋ415•tə]

yesterday

•lə

格子 [kə213•lə]

window

扁子 [paŋ33•lə]

shoulder pole

Xianzijiao town in Dao county (Wang, 2007)

•lɛ

沙子 [su44•lɛ]

sand

树子 [ɕyo41•lɛ]

tree

Wuba town in Dao county (Luo, 2006)

44/•lɤ

?子 [tiɛ4544]

desk

星星 [su24•lɤ]

star

44

辣子 [liɛ3344]

cayenne

小?子 [ɕi44liɛ4544]

boy