Station name/WMO Code

Forestry District

Latitude

Longitude

Amga/24962

Amginsky

131˚97'

60˚90'

Berdigestyakh/24758

Gorny

126˚70'

62˚10'

Pokrovsk/24856

Khangalassky

129˚14'

61˚48'

Verkhnevilyuisk/24644

Verkhnevilyuisky

120˚31'

63˚45'

Vilyuisk/24641

Vilyuisky

121˚63'

63˚75'