Xingjiang

Zhong et al., 2011

244

54

22.13

Xinjiang

Zhong et al., 2011

61

22

36.07

Yakut

Sengupta et al., 2006

18

2

11.11

Yakuts

Malyarchuk et al., 2010

10

2

20.00

Yemen

Cadenas et al., 2008

62

0

0

Yunnan

Zhong et al., 2011

447

41

9.17

Zhejiang

Zhong et al., 2011

102

5

4.90