V22

PI 570753

Sudan

V23

PI 570759

Sudan

V29

PI 571068

Sudan

V51

NSL 83984

Cameroon

V87

IS 20963

Kenya

V118

05C09889-1-3

Nebraska

V102

S35

Nigeria

V56

NSL 92465

Ethiopia

V60

Theis

Mississippi

V76

IS 22636

Cameroon

V85

IS 131

Ohio

V83

IS 21100

Kenya