O-H

H2O

water

O 2b

H 1b

0/100

O(+) 3b

H(−) 2b

Fluorine

C-C

C2F4

Tetrafluoro

ethylene

C(−) 3b

C(+) 3b

−142/76

C 4b

C 4b

H-F

HF

Hydrofluoric

acid

H 1b

F 1b

−83/19

H(−) 2b

F(+) 2b

C-O

COF2

Carbonyl

fluoride

C(+) 3b

O(−) 1b

−111/−85

C 4b

O 2b

F-H

CHF3

CH2F2 −136/−52

CH3F −138/−78

C2H3F −160/−72

Carbonyl fluoride

F 1b

H 1b

−155/−82

F(+) 2b

H(−) 2b

O(−)C(+)

C2H3FO

F(CO)CH3

Acetyl

fluoride

C(+) 3b

O(−) 1b

−84/21

C 4b

O 2b