No

Ward

Building Unit

No

Ward

Building Unit

1

One

370

10

Eleven

150

2

Two

120

11

Thirteen

139

3

Three

281

12

Fifteen

137

4

Four

20

13

Twenty

1000

5

Five

430

14

Shan Chaung

193

6

Six

530

15

Ye Okkan

600

7

Seven

820

16

Nyaung Ywa & Di Su

460

8

Eight

68

17

Shwe Lin Ban

395

9

Nine

150

18

Ah Twin Ba Dan

550

Total

6413