9

H

AcOH, H2SO4

18

70

28

95

10

4’-Methyl

AcOH, H2SO4

19

85

29

97