Range

Method

MV

EMG

v = 2

EMG

v = 50

EMG

v = 300

Maximum

Kernel

74.90

71.23

114.65

142.11

EDF

71.06

101.37

117.10

Difference

0.17

13.28

25.01

Mean

Kernel

56.87

56.32

59.34

54.32

EDF

56.02

58.80

56.41

Difference

0.30

0.54

−2.09

Minimum

Kernel

44.26

45.44

37.30

−53.01

EDF

46.05

39.61

−4.54

Difference

−0.61

−2.31

−48.47