Region/Province

2007

2010

2012

East China* (Yangtze River Delta)

Zhejiang

132

95

142

111

351

236

Shanghai

37

31

115

Central China (includes the middle reaches of the Yangtze River)

Anhui

188

44

263

63

664

219

Henan

95

121

234

Hubei

13

19

35

Jiangxi

17

33

82

Hunan

19

27

94

North China

Hebei

312

123

391

146

505

168

Shandong

91

113

101

Shanxi

17

33

82

Beijing

16

12

31

Tianjin

29

37

31

Inner Mongolia

36

50

92

South China

Guangdong

113

87

167

130

189

130

Fujian

24

33

56

Hainan

2

4

3

Northeast China

Liaoning

69

43

72

47

149

99

Jilin

16

16

24

Heilongjiang

10

9

26

Northwest China

Shaanxi

67

30

97

49

85

48

Gansu

17

26

16

Qinghai

3

6

2

Ningxia

7

6

7

Xinjiang

10

10

12

Southwest China

Chongqing

51

6

76

15

128

26

Sichuan

15

27

30

Guizhou

7

10

11

Yunnan

9

10

33

Guangxi

14

14

28

Xizang

<1

<1

<1