Stations

Zhangjiashan

Zhuangtou

Yingge

Δh(q)

0.81

0.87

1.35

Δα

0.96

1.01

1.52