Station

Linjiacun

Xianyang

Huaxian county

Δh(q)

1.07

1.48

0.92

Δα

1.23

1.66

1.08