Increased scale returns (irs)

scale remuneration unchanged (-)

diminishing returns scale(drs)

Province

Shanxi, Neimenggu, Jilin, Jiangxi, Heilongjiang, Anhui, Fujian, Hubei, Hunan, Hainan, Chongqing, Yunnan, Shanxi, Xinjiang

Hebei, Zhejiang Guangdong, Guizhou, Gansu, Qinghai, Ningxia

Beijing, Liaoning, Jiangsu, Shandong, Tianjin, Shanghai, Henan, Guangxi, Sichuan