Identification

N

A. phagocytophilum (%)

E. canis (%)

R. rickettsii (%)

E. chaffeensis (%)

Peromyscus

maniculatus

76 (15.9)

2 (2.6)

15 (19.7)

3 (3.9)

5 (6.6)

hylocetes

2 (0.4)

1 (50.0)

1 (50.0)

0

0

megalops

37 (7.7)

0

7 (18.9)

1 (2.7)

0

beata

27 (5.6)

0

2 (7.4)

1 (3.7)

2 (7.4)

melanotis

3 (0.6)

0

0

0

0

leucopus

126 (26.4)

8 (6.3)

0

10(7.9)

8 (6.3)

Microtus

mexicanus

21 (4.4)

1 (4.7)

1 (4.7)

1 (4.7)

0

Neotomodon

alstoni

71 (14.9)

2 (2.8)

9 (12.7)

1 (1.4)

0

Reithrodontomys

fulvescens

60 (12.6)

3 (5)

7 (11.7)

1 (1.6)

2 (3.2)

Megadontomys

thomassi

16 (3.3)

0

2 (12.5)

0

1 (6.2)

Orizomys

melanotis

6 (1.3)

0

1 (16.7)

0

0

Lyomis

irroratus

14 (2.9)

0

0

0

1 (7.1)

Mus

musculus

7 (1.5)

1 (14.3)

0

0

0

Habromys

spp.

5 (1.1)

0

0

0

0

Neotoma

picta

3 (0.6)

0

0

0

0

mexicana

4 (0.8)

0

2 (50.0)

0

0

Total (%)

476

18 (3.7)

47 (9.6)

18 (3.7)

19 (3.9)