Ki67

P16

Ki67

Pearson Correlation

1

0.027

Sig. (2-tailed)

0.617

N

354

350

P16

Pearson Correlation

0.027

1

Sig. (2-tailed)

0.617

N

350

364