P53

Ki67

P53

Pearson Correlation

1

0.258**

Sig. (2-tailed)

0.000

N

268

258

Ki67

Pearson Correlation

0.258**

1

Sig. (2-tailed)

0.000

N

258

268