Samples

Compounds (μg∙g−1)

Rutin

Hyperin

Quercetin

Kaempferol

Hangzhou

13.96 ± 0.28

181.29 ± 0.42

2.12 ± 0.02

4.00 ± 0.06

Jinhua

8.72 ± 0.12

478.57 ± 1.19

4.04 ± 0.06

11.69 ± 0.15

Zhengzhou

32.66 ± 0.45

300.03 ± 7.25

5.64 ± 0.09

7.80 ± 0.15

Nanjing

9.92 ± 0.17

278.60 ± 4.41

3.12 ± 0.04

6.14 ± 0.08

Guangzhou

18.30 ± 0.39

337.28 ± 4.78

2.73 ± 0.05

5.46 ± 0.08

Guilin

ND

508.88 ± 3.02

4.97 ± 0.10

5.68 ± 0.11

Nanning

9.92 ± 0.18

624.16 ± 3.00

3.57 ± 0.04

10.22 ± 0.09

Chengdu

40.30 ± 0.30

317.22 ± 2.79

2.70 ± 0.05

6.56 ± 0.18

Fuzhou

21.39 ± 0.44

418.93 ± 1.27

4.02 ± 0.06

8.75 ± 0.09

Zhangzhou

27.02 ± 0.65

255.34 ± 1.11

2.84 ± 0.04

5.77 ± 0.11

Changchun

36.28 ± 0.69

280.19 ± 2.28

1.77 ± 0.08

3.78 ± 0.03

Shenyang

22.40 ± 0.29

289.50 ± 0.99

2.82 ± 0.06

7.21 ± 0.12