Samples

Total flavonoids content (mg rutin g−1 d.w.)

DPPH (mg ascorbic acid g−1 d.w.)

ABTS (mg ascorbic acid g−1 d.w.)

Hangzhou

14.87 ± 0.02

20.51 ± 0.06

33.93 ± 0.11

Jinhua

17.08 ± 0.03

25.65 ± 0.03

48.67 ± 0.06

Zhengzhou

19.50 ± 0.03

31.08 ± 0.03

54.26 ± 0.12

Nanjing

17.40 ± 0.03

27.01 ± 0.03

47.86 ± 0.07

Guangzhou

17.50 ± 0.03

24.68 ± 0.05

42.93 ± 0.06

Guilin

19.60 ± 0.02

25.94 ± 0.05

41.62 ± 0.12

Nanning

13.17 ± 0.02

21.98 ± 0.03

37.99 ± 0.07

Chengdu

19.16 ± 0.02

26.70 ± 0.05

49.51 ± 0.06

Fuzhou

18.27 ± 0.02

27.97 ± 0.03

42.05 ± 0.06

Zhangzhou

15.52 ± 0.05

21.69 ± 0.05

37.41 ± 0.07

Changchun

22.82 ± 0.02

26.90 ± 0.06

54.83 ± 0.12

Shenyang

14.88 ± 0.02

21.11 ± 0.08

40.55 ± 0.13