P-Value

Order

1

Henan

0.005917

1

2

Fujian

0.04752

1

3

Yunnan

0.007524

1

4

Jilin

0.02032

1

5

Shanghai

0.008439

2

6

Tianjin

0.04876

2