Province

Adjacent provinces

Anhui

Shandong

Jiangsu

Zhejiang

Jiangxi

Hubei

Henan

Beijing

Hebei

Tianjin

Fujian

Zhejiang

Jiangxi

Guangdong

Gansu

Xingjiang

Qinghai

Sichuan

Shannxi

Xingjiang

Inner Mongolia

Guangdong

Fujian

Jiangxi

Hunan

Guangxi