Region

Farm size (decimal)

Minimum

Maximum

Average

Mymensingh

70

2175

1122.5

Dhaka

50

400

225

Comilla

60

1000

530

Sylhet

150

1500

825

Bogra

400

1794

1097

Rajshahi

50

1780

915

Rangpur

78

2400

1239