Neighborhood

Green Coverage Ratio

Elevator

Residential Area

Floor Area Ratio

Building Age

Huarun Waitan Jiuli Neighborhood

40

1

245

3.1

6

Haiqi Garden

35

1

119

3.6

14

Shanghaitan Garden

40

1

104

3.3

12

Changfeng Garden

40

1

93

4

10

Yuelai Neighborhood

20

1

42

2

22

Yangguan Cuizu Garden

35

1

117

3.8

12

Yangguanli/Yangguan Neighborhood

35

1

121

3.5

13

Xueshui Garden

35

1

58

3.5

18

Fuxin Building

30

1

107

3.8

16

Shilin Hua Garden

35

1

142

3.5

10

Sinan Mansion

40

1

186

1.13

5

Yandang Building

30

1

138

2

32

Xiangshan Lishe Apartment

40

1

152

3

3

Ruixue Building

30

1

60

3

39

Road Shangxi Nan, Lane 271

30

1

44

3

18

Yongye Apartment

20

1

151

1.6

9

Huilong Apartment

36

1

98.9

4.36

15

Shunfeng Apartment

25

1

58

1.5

22

Taoyuanxin Garden

42

1

138.5

3

15