Mingfeng Apartment

35,988

41

1000

530

0.65

Tianle Neighborhood

35,696

41

970

1400

0.35

Gongjie Garden

34,908

41

1000

1100

1.75

Laidun Neighborhood

35,803

41

4600

1700

1.4

Tianhong 6th Village

34,292

41

2000

2000

0.8

Songyun Shuiyuan

35,568

41

1500

2000

1.35

Tianhong 4th Village

35,268

41

1900

2100

1.2

Dajiang Garden

34,461

41

1200

1300

0.6

Jiangzhong Garden

36,457

38

2000

2100

0.8

Jianghong Garden

36,102

38

1700

5000

0.8

Jiufeng Neighborhood

36,231

38

2400

5800

0.7

Fangzhouyuan 3rd Village

34,574

43

2100

5100

0.6

Tongbo Neighborhood

33,461

43

1000

5800

0.35

Rongnan Garden

35,333

43

1200

7000

0.5

Fangzhouyuan 4th Village

35,754

43

2100

5200

0.6

Rongnan Xinyuan

35,233

43

1200

7100

0.45