Jianqiao Xin Garden

47,227

34

1000

110

1.85

Villa Saint Teresa

46,103

34

570

1500

3

Xinyin Garden

43,878

34

650

1600

0.52

Baoshan 6th Village

49,024

35

430

2900

0.7

Zhongyi Garden

50,867

35

370

2500

1

Baoshan 2nd Village

49,691

35

530

2600

0.2

Baoshan 10th Village

45,657

35

920

1900

1

Hiajiang 2nd Village

45,633

35

1200

3000

0.4

Haijiang Apartment

43,649

35

650

2900

1.3

Baoshan 1st Village

40,304

35

510

2900

1.6

Kaiyuan Jingjiang Garden

46,808

36

350

1600

1

Baoshan 3th Village

46,706

36

170

1300

0.6

Baogang 7th Village

46,809

36

880

570

0.3

Linjiang 4th Village

49,490

36

140

1400

1.2

Baocheng 2nd Village

47,476

36

260

1200

0.6

Shuishang Xin Village

46,711

36

740

740

0.24

Baogang 11th Village

46,178

36

680

1000

0.3

Baogang 1st Village

49,293

33

680

760

0.6

Baogang 5th Village

45,671

33

780

260

0.3

Jiabao Mengzhiwan

43,407

37

1100

2100

3

Xincheng Youhuocheng

40,099

37

550

1400

2.15

Baoli Haishang Wuyuehua

40,876

40

1120

2900

1.7

Jianing Fang

40,788

40

360

2100

0.9

Jiafu Neighborhood

39,061

40

642

2000

1

Huilong Apartment

40,416

42

690

2500

1.5

Liyuan 1st Village

40,829

42

173

2000

0.8

Chengnan Xin Village

40,244

42

1100

2300

0.45

Qiuxia Apartment

32,281

42

124

2300

0.5

Renle 4th Village

39,697

39

150

6700

0.8

Songshi Garden

39,634

39

880

6900

1.35

Songle Garden

37,460

39

1500

6800

0.4

Xilin Neighborhood

36,527

39

640

7000

0.4

Baiyang Garden

33,451

39

1600

1500

0.56

Renle 3rd Village

33,108

39

220

910

0.8

Ronghui Apartment

32,064

39

600

2100

0.8

Dingxin Apartment

38,606

41

200

800

0.6

Yusheng Haoyuan Apartment

37,320

41

330

820

1