Shimin Neighborhood

106,090

9

1300

4600

0.35

Honghui Neighborhood

90,322

9

1300

4000

1.8

Jianle Neighborhood

121,422

9

920

2100

1

Danshuiwan Garden

112,403

9

930

3200

3.5

Jiande Neighborhood

116,060

9

1600

2600

1.35

Madang Neighborhood

115,263

9

920

2100

1.1

Danshui Apartment

92,347

9

40

2500

1.6

Bashi Neighborhood

104,586

9

100

2700

0.85

Fuxing Neighborhood

84,913

9

860

2500

2

Ruijin garden

74,777

9

610

2800

1

Changjiang Apartment

156,666

2

610

1700

2

Huasheng Mansion

135,771

2

640

1300

2.8

East Huihai Apartment

104,761

9

1200

2500

1.8

Taoyuan Neighborhood

93,421

9

770

2400

0.6

Zhongfu Huayuan Yong Apartment

134,411

5

1300

4700

1.8

Haichao Neighborhood

133,757

5

950

4300

1.2

Road Haichao, Lane 256

120,000

5

1100

4400

1.2

Nanpu Apartment

123,529

5

1100

4700

1.2

Renbao Apartment

126,470

5

990

4300

1.8

Baihui Apartment

125,728

5

1300

4700

1.2

Jinri Shijia Neighborhood

116,893

5

630

4000

1.9

Haizhou Guoji Garden

115,664

5

790

4300

2

Tianzhushan Neighborhood

103,333

5

910

4400

1.2

Quxi Village

120,416

5

910

4300

0.6

Liyuan Village

93,333

18

940

4000

0.6

Yilv Apartment

86,425

18

1000

4100

0.5

Dingda Apartment

83,293

18

970

4100

0.61

Dongyu Garden

78,070

18

1300

4800

2

Santana Building

74,358

18

1100

4200

1.5

Road Mengzi, Lane 395

74,444

18

390

4000

0.35

New Jiangnan Shiji Garden

81,000

18

290

4300

1.7

Daxin Building

73,333

18

520

4100

0.6

Jiayuting

150,621

3

353

1300

14.8

Shijia Neighborhood

148,631

3

135

1100

0.6

Road Jiashan, Lane 232

125,931

3

660

1300

0.5

Wutong Garden

128,314

3

540

1500

2.2

Dingxin Building

125,696

3

710

1700

4