α

(−)

Phase distribution

β

(m2∙s−1)

Thermal diffusivity

c v

(J∙kg−1∙K−1)

Specific isochoric heat capacity

δ

(−)

Dirac delta

g

(m∙s−2)

Gravitational acceleration

γ ˙

(s−1)

Strain rate

I

(−)

Unit tensor

κ

(−)

Mean Curvature

k 1

(J)

Kinetic energy

k 2

(Pa∙sn)

Flow consistency index

k 3

(s)

Rheological time constant

k 4

(m2∙s−2)

Turbulence kinetic energy

m

(Pa∙s)

Rheological viscosity constant

μ

(Pa∙s)

Dynamic viscosity

N

(−)

Normal Vector

n

(−)

Flow behaviour index

p

(Pa)

Pressure

ψ

(m2∙s−2)

Compressibility

R

(J∙kg−1∙K−1)

Fluid−specific constant

ρ

(kg∙m−3)

Density

σ

(N∙m−1)

Surface tension

T

(K)

Temperature

t

(s)

Time

τ 0

(Pa)

Threshold strain stress

U

(m∙s−1)

Velocity

ω

(s−1)

Turbulence specific dissipation rate