province

Resource Mismatch

province

Resource Mismatch

τ k

τ l

τ k

τ l

Beijing

−0.06208

1.378177

Henan

−0.27277

−0.35616

Tianjin

−0.05559

1.149163

Hubei

−0.02485

−0.25791

Hebei

−0.24261

0.230173

Hunan

0.142884

−0.32956

Shanxi

−0.29012

−0.14694

Guangdong

0.177125

−0.29387

Inner Mongolia

−0.35318

0.617585

Guangxi

−0.46083

−0.0616

Liaoning

0.055185

0.381654

Hainan

−0.45274

0.159678

Jilin

−0.39598

0.362966

Chongqing

0.108446

0.199806

Heilongjiang

0.129693

0.028173

Sichuan

0.140754

−0.2733

Shanghai

0.260021

1.019494

Guizhou

−0.45174

−0.35289

Jiangsu

0.025623

1.112748

Yunnan

−0.39228

−0.37412

Zhejiang

0.358982

0.129551

Shaanxi

−0.28084

−0.03714

Anhui

−0.05699

−0.27835

Gansu

−0.30314

−0.10396

Fujian

0.000214

0.177617

Qinghai

−0.65576

−0.01952

Jiangxi

−0.05545

−0.12819

Ningxia

−0.7131

−0.03638

Shandong

−0.002

0.258106

Xinjiang

−0.50124

0.068738