SPERM ABNORMALITY

n

PERCENTAGE (%)

OLIGOASTHENOTERATOZOOSPERMIA

214

81

AZOSPERMIA

40

15

OLIGOSPERMIA

10

04

TOTAL

264

100%