Site

Maximum ice thickness

until 1980

since 1980

entire period

T

t 0.05(m)

m

t

t 0.05(m)

m

t

t0.05(m)

m

Luga-Tolmachevo

−1.449

2.069

24

−4.101

2.052

27

−6.522

2.007

55

Onega-Turchasovo

−0.942

2.060

25

−1.765

2.086

20

−3.734

2.012

56

Northern Dvina-Kotlas

−2.543

2.064

24

1.228

2.045

29

−3.945

2.004

55

Mezen’-Marakaib

1.848

2.060

25

−1.305

2.080

21

−4.224

2.011

56

Mezen’-Malonisogorskaya

−0.305

2.060

24

−0.957

2.080

21

−1.655

2.011

55

Pechora-Ust’-Unya

−0.311

2.069

23

0.402

2.080

21

−1.588

2.013

54

Pechora-Troitsko-Pechorsk

−0.178

2.069

23

−2.026

2.048

28

−0.294

2.006

54

Don-Serafimovich

−0.409

2.056

27

−1.249

2.093

19

−2.338

2.012

56

Volga-V.Lebyazhye

0.578

2.035

35

−3.630

2.074

22

−1.044

2.002

64

Samara−Elshanka

−2.077

2.035

33

−1.770

2.056

26

−7.118

2.000

62

Ural-Verkhneuralsk

−3.388

2.035

33

−3.632

2.042

30

−10.277

1.997

64

Ob’-Kamen-na-Obi

−0.485

2.069

24

−1.483

2.048

28

−4.139

2.006

54

Ob’-Oktyabrskoye

−0.678

2.069

24

0.516

2.069

23

−2.055

2.011

53

Ob’-Salekhard

−3.623

2.069

24

−0.004

2.069

23

−2.352

2.011

54

Yset’-Ysetskoye

−0.946

2.030

35

−1.808

2.080

21

−4.251

2.002

64

Biya-Biysk

−1.967

2.035

33

0.541

2.056

26

−3.978

2.000

62

Tom’-Tomsk

1.428

2.042

31

−1.447

2.056

26

−0.305

2.002

60

Yenisei-Kyzyl

−1.638

2.074

24

−1.017

2.045

29

−6.522

2.006

55

Yenisei-Selivanikha

−0.333

2.080

24

0.557

2.045

29

−0.755

2.007

55

Lena-Macha

1.747

2.074

23

−0.821

2.042

30

−1.733

2.005

54

Lena-Kyusyur

−1.895

2.074

23

−2.440

2.042

30

−8.249

2.005

54

Barguzin-Mogoito

−1.529

2.037

37

1.387

2.060

25

0.619

2.001

52

Shilka-Sretensk

−0.961

2.069

23

−0.513

2.052

27

−1.337

2.007

53

Kolyma-Zyryanka

−2.387

2.040

31

−0.015

2.045

29

−1.156

1.999

68

Naiba-Bykob

−1.769

2.069

23

0.198

2.069

23

−0.925

2.011

52

Ussuri-Kirovskiy

1.045

2.074

22

−0.541

2.045

29

−0.647

2.006

53

Ingoda-Ulety

−0.129

2.074

23

0.731

2.052

27

−1.241

2.008

53