DM

NDM

p value

ALD (mm)

2.7 ± 0.5

2.6 ± 0.5

0.2

AVD (mm)

3.9 ± 0.7

3.8 ± 0.7

0.2

LA (mm2)

5.9 ± 2.4

5.5 ± 2.2

0.2

VA (mm2)

12.5 ± 4.4

11.7 ± 4.4

0.3

PA (mm2)

6.6 ± 2.5

6.3 ± 2.8

0.4

PB (%)

53 ± 10

53 ± 10

0.9

MVD (mm)

3.7 ± 0.6

3.6 ± 0.6

0.2

MLD (mm)

3.3 ± 1.5

3.1 ± 1.3

0.1

LL (mm)

37.4 ± 12.3

29.9 ± 8.4

<0.01

V vol (mm3)

495.9 ± 313.6

358.2 ± 181.7

<0.01

L vol (mm3)

231.2 ± 156.2

163.5 ± 87.9

<0.01

P vol (mm3)

267.4 ± 173.7

193.1 ± 111.1

<0.01

PPV (%)

52.9 ± 8.9

52.7 ± 10.9

0.8

PVO (%)

47.2 ± 8.9

47.2 ± 10.8

0.9

RMI

1.4 ± 0.5

1.3 ± 0.5

0.7