County Name

Township No.

Village No.

Sample No.

Median

Minimum value

Maximum value

Standard deviation

Fengjie

3

6

60

0.80

0.45

2.90

0.45

Pengshui

6

6

60

0.86

0.54

6.97

0.80

Qijiang

3

3

30

0.46

0.31

0.59

0.08

Qianjiang

3

3

30

1.96

1.27

2.62

0.29

Wansheng

2

3

30

0.64

0.12

1.10

0.20

Wushan

10

10

100

0.68

0.02

14.37

1.72

Wuxi

3

3

31

0.73

0.58

1.10

0.11

Yunyang

3

9

100

0.60

0.23

0.94

0.11

Nanchuan

2

3

30

0.51

0.13

0.67

0.14

Xiushan

3

5

50

0.41

0.32

0.80

0.11

Shizhu

3

7

70

0.56

0.38

28.09

3.54

Kaixian

2

3

30

0.55

0.47

0.74

0.06

Wulong

3

6

58

0.71

0.27

27.84

3.57

Sum

46

67

679

0.64

0.02

28.09

1.73