County Name

Township No.

Village No.

Sample No.

Geometric mean

Minimum value

Maximum value

Standard deviation

Fengjie

2

3

153

0.37

0.12

1.12

0.16

Pengshui

6

6

300

0.40

0.10

1.34

0.17

Qijiang

3

3

150

0.47

0.10

1.41

0.23

Qianjiang

3

3

150

0.55

0.02

2.55

0.61

Wansheng

2

3

150

0.43

0.10

1.29

0.18

Wushan

3

3

150

0.54

0.11

2.20

0.32

Wuxi

3

3

150

0.36

0.10

2.00

0.25

Yunyang

3

3

150

0.48

0.08

2.18

0.36

Nanchuan

2

3

154

0.79

0.26

1.18

0.24

Xiushan

3

5

150

0.62

0.31

1.14

0.23

Shizhu

3

7

350

0.37

0.04

1.94

0.26

Kaixian

2

3

150

0.41

0.14

1.19

0.17

Wulong

3

7

314

0.25

0.06

1.05

0.14

Sum

38

52

2471

0.42

0.02

2.55

0.31