County name

Township NO.

Village No.

Drying condition of food maize

Drying condition of food hot pepper

Consuming village No.

Correct drying rate

No. of villages whose drying rate is ≥90%

No. of villages whose drying rate is ≥95%

Consuming village No.

Correct drying rate

No. of villages whose drying rate is ≥90%

No. of villages whose drying rate is ≥95%

Fengjie

18

179

44

100

44

44

179

100

179

179

Pengshui

16

86

56

99.95

56

56

84

100

84

84

Qijiang

3

19

10

99.57

10

10

19

98.53

19

19

Qianjiang

16

74

38

99.00

36

35

72

98.64

70

70

Wansheng

2

14

12

99.93

12

12

14

99.44

14

14

Wushan

19

177

108

100

108

108

177

100

177

177

Wuxi

8

44

40

100

40

40

44

100

44

44

Yunyang

5

31

19

100

19

19

31

100

31

31

Nanchuan

2

3

1

100

1

1

3

100

3

3

Xiushan

3

8

4

100

4

4

8

100

8

8

Shizhu

3

7

1

100

1

1

7

100

7

7

Kaixian

2

12

9

100

9

9

12

100

12

12

Wulong

3

7

2

100

2

2

7

100

7

7

Sum

100

661

344

99.88

342

341

657

99.75

655

655