Voltage Standard

At Steady State Condition

Maximum

Minimum

230 V (phase to neutral)

253 V (+10%)

216 (−6%)

400 V (phase to phase)

440 V (+10%)

376 V (−6%)