Weights

Score Type

Best Score

Worst Score

0.45000

ISM Inspection Score

341.18

−682.37

0.55000

Deficiency Effect Score

1000.00

−8166.67

0.70000

Performance Score

703.53

−4798.73

0.30000

Previous Performance Score

703.53

−4798.73

0.59000

Weighted Performance Score

703.53

−4798.73

Final BSSS Score

753.20

−2878.68