Dialect (source)

Form (tonal category)

Beijing Mandarin (F052)

tɕiao (yin-level tone/ departing tone)

Shanghai Wu ( Xu & Tao, 1997: p. 162 )

kɔ (yin-level tone)

Yangzhou Mandarin ( Wang & Huang, 1996 )

kɔ (yin-level tone)

Nanjing Mandarin ( Liu, 1995 )

kɔo (departing tone)

Huaiyin Mandarin, Chaoxian Mandarin ( Huang, 1996 )

kɔ (rising tone)