phia⁴⁴tɕhi⁴⁴pia⁴⁴ŋua⁴⁴ v⁴⁴ ɣo⁴² tsi⁵⁵, ɕiõ²¹tsɯ³¹ ta⁴²tsi⁵⁵fv⁵⁵ tsɯ³¹ ɣɯ⁴² tã³¹v⁴⁴sɛ̃⁵⁵,

tṽ⁵⁵ŋua⁴⁴ ɣɯ³⁵tsi⁵⁵, mo³¹ ta⁴²mɯ⁵⁵ɤɯ⁴² tã³¹ pi⁵⁵si⁵⁵