NG1HCON(a) AG PHR VG NG 2 HCON (b) “If you mend my bike for meat once,…

nĭrúguǒmăshànggěiwǒxiūlĭzìxíngchēdehua

you if straightaway for me repair bicycle if /(“say”)

PCON (A) NG1PCON (B) AG PHR VG NG 2

nàwǒjiùyīdìngpéinĭmăidōngxi…I’ll definitely go shopping with you.”

in that case I then definitely with you buy things