4) sɛ³⁵huɛ³⁵ ŋo²¹ tsi⁵⁵ ja³⁵xɯ³³ tsi⁵⁵ tsɿ³³ȵv³³ thu⁵⁵fɛ⁴⁴tuo⁴⁴.

HCON NG 1 HCON AG VG HCON NG 2 VG 2NEG