Rank

Row Labels

Min.

Avg.

Std. Dev.

Max.

N

1

Homo sapiens sapiens

0.432

1.243

0.553

3.747

588

2

Homo erectus

0.567

1.156

0.605

3.012

28

3

Gorilla gorilla graueri

0.477

1.112

0.493

3.167

168

4

Pongo pygmaeus

0.495

1.106

0.506

2.474

56

5

Lemur catta

0.429

1.106

0.548

2.327

28

6

Pongo abelii

0.560

1.098

0.495

2.635

56

7

Hylobates moloch

0.509

1.078

0.594

2.505

28

8

Pan paniscus

0.285

1.066

0.484

2.712

504

9

Cercopithecus erythrotis

0.594

1.037

0.447

2.073

28

10

Hylobates muelleri

0.550

0.995

0.334

1.607

28

11

Pan troglodytes

0.431

0.993

0.454

2.335

420

12

Australopithecus afarensis

0.586

0.908

0.231

1.315

28