Run No.

R c H m 0

Exp

R c H m 0

Num

Error %

q g H m 0 3

Exp

q g H m 0 3

Num

Error %

Run 1

Run 2

Run No.1

0.78

0.72

7.69

1.5 × 10 3

1.41 × 10 3

6.10

Run No.2

1.15

1.07

6.95

6.0 × 10 4

5.7 × 10 4

5.00

Run No.3

1.2

1.17

2.5

8.0 × 10 5

7.8 × 10 5

2.50

Run No.4

1.45

1.37

5.51

4.0 × 10 5

3.7 × 10 5

7.52

Run No.5

1.65

1.52

7.87

1.65 × 10 6

1.52 × 10 6

7.81