Preys

Station 1 (n = 91)

Station 2 (n = 91)

Station 3 (n = 90)

Ephemeroptera

24.21

29.87

20.61

Coleoptera

14.73

36.22

39

Odonata

37.13

26.22

18.8