Author

Number of Publications

Gaston, K

176

Possingham, H

173

Zhang, Y

151

Wang, Y

135

Tscharntke, T

134

Liu, J

130

Schmid, B

115

Wang, X

106

Li, X

95

Lindenmayer, D

92

Zhang, J

92

Li, Y

91

Chen, J

91

Zhang, H

89

Cowling, R

88

Zhang, X

85