FACILITY

HGR KENYA

HGR Kisanga

HGR Katuba

CUL

HGR Kampemba

hospital SNCC

HGR Sendwe

Wear gloves when working

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Port apron

No

No

No

Yes

No

No

Yes

Port jacket

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Renewal of holding

When it’s dirty

after 3 days

after 6 days

after 3 days

after 6 days

after 6 days

When it’s dirty

Existence of support units for victims of AES

No

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Presence service unit or HH

No

No

No

No

No

No

No