Wards

Natural Environment Score

Built Environment Score

Social Environment

Score

Economic Environment Score

Composite Vulnerability Score

1. Sarai Deen Dayal

0.611

0.619

0.110

0.416

0.435

2. Usman Para

0.694

0.685

0.267

0.394

0.505

3. Delhi Gate

0.622

0.629

0.391

0.427

0.512

4. Durga Puri

0.886

0.866

0.655

0.924

0.827

5. Sarai Bala

0.413

0.191

0.395

0.614

0.401

6. Jaiganj

0.589

0.382

0.179

0.694

0.457

7. Naurangabad

0.396

0.379

0.180

0.359

0.325

8. Nagla Mehtab

0.414

0.444

0.403

0.429

0.421

9. Kishore Nagar

0.383

0.392

0.059

0.052

0.220

10. Shah Jamal

0.671

0.409

0.419

0.401

0.475

11. Krishna Puri

0.405

0.427

0.635

0.214

0.415

12. Sarai Lavaria

0.427

0.419

0.627

0.233

0.422

13. Durga Puri

0.211

0.391

0.047

0.047

0.174

14. Jameerabad

0.417

0.446

0.426

0.421

0.423

15. Gandhi Nagar

0.219

0.220

0.049

0.067

0.141

16. Nagla Mehtab

0.642

0.629

0.390

0.894

0.637

17. Gambhirpura

0.397

0.410

0.193

0.220

0.302

18. Nagla Kalar

0.625

0.362

0.411

0.455

0.461

19. Sarai Kaba

0.394

0.396

0.427

0.399

0.397

20. Kanwariganj

0.701

0.652

0.205

0.190

0.435

21. Nai Basti

0.624

0.465

0.617

0.223

0.477

22. Begum Bagh

0.435

0.274

0.662

0.410

0.442

23. Bhujpura

0.857

0.882

0.391

0.873

0.747

24. Nunair Gate

0.607

0.935

0.659

0.651

0.711

25. Kala Mahal

0.428

0.639

0.615

0.383

0.512

26. Sancheri Peth

0.849

0.895

0.233

0.885

0.712

27. Barahdwari

0.580

0.617

0.191

0.201

0.395

28. Chawni

0.615

0.375

0.380

0.395

0.437

29. Nagla Pala

0.872

0.867

0.648

0.903

0.817

30. Jamalpur

0.025

0.429

0.488

0.420

0.337

31. Firdas Nagar

0.180

0.172

0.065

0.205

0.152

32. Ghanshyampuri

0.391

0.386

0.028

0.208

0.247

33. Jwalapuri

0.413

0.381

0.659

0.182

0.405

34. Niranjanpuri

0.385

0.405

0.068

0.033

0.217

35. Sarai Pakki

0.439

0.402

0.211

0.204

0.312

36. Hamdard Nagar

0.215

0.221

0.406

0.645

0.367

37. Shivpuri

0.247

0.426

0.046

0.642

0.335

38. ADA Colony

0.567

0.056

0.039

0.077

0.180

39. Sarai Nawab

0.624

0.663

0.228

0.402

0.477

40. Begpur

0.242

0.237

0.082

0.180

0.182

41. Badam Nagar

0.942

0.361

0.612

0.875

0.695

42. Sudamapuri

0.046

0.220

0.043

0.076

0.095

43. Zohra Bagh

0.428

0.203

0.064

0.220

0.225

44. Lekhraj Nagar

0.015

0.050

0.054

0.074

0.045

45. Brahmanpuri

0.065

0.408

0.055

0.064

0.142

46. Ashok Nagar

0.233

0.196

0.879

0.043

0.335

47. Jiwangarh

0.594

0.389

0.609

0.407

0.495

48. Dori Nagar

0.428

0.396

0.435

0.422

0.415

49. Dodhpur

0.430

0.406

0.200

0.225

0.312

50. Rasalganj

0.669

0.632

0.156

0.414

0.462

51. Janakpuri

0.364

0.198

0.063

0.193

0.201

52. Badar Bagh

0.407

0.186

0.210

0.219

0.252

53. Bhamola

0.347

0.199

0.371

0.435

0.332

54. Banyapara

0.636

0.651

0.067

0.045

0.346

55. Khaidora

0.875

0.918

0.674

0.414

0.715

56. Tantan Para

0.932

0.649

0.197

0.382

0.537

57. University Area

0.057

0.041

0.038

0.223

0.087

58. Manik Chowk

0.178

0.691

0.648

0.420

0.481

59. Saral Berambeg

0.424

0.409

0.062

0.214

0.275

60. Avas Vikas

0.178

0.225

0.047

0.052

0.122

Aligarh City Score

0.383

0.388

0.606

0.509

0.469